Målerbrønde 

 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes, jvf §9 i regulativet. Nye grundejere til Vandværket skal opsætte vandmålere i udvendige målerbrønde ved skel. 

Målerbrønden leveres af vandværket og placeringen skal aftales med vandværket. Målerbrønd leveres som en del af stikledningsbidraget eller vederlagsfrit ved udskiftning af stophane på vandværkets foranledning eller vederlagsfrit ved påbud om installation af målerbrønd for grundejerens regning. Ved levering af målerbrønd er købelovens garantiforpligtigelse gældende fra leveringsdatoen.
  
Nedgravning og tilslutning foretages af grundejeren for egen regning. Tilslutning må kun foretages af autoriseret VVS som skal udfylde målerkortet. Dette rekvireres hos og indsendes til vandværkets kasserer, Økonomi funktionen. 

Målerbrønden er en del af forbrugerens vandinstallation og henlægger for grundejerens regning og risiko. Brønden skal holdes fri for opstigende eller oversvømmende vand således at der ikke er risiko for forurening ved målerskifte eller unødig korrosion af dele. Hvis målerbrønden beskadiges ved overkørsel, slag eller anden kraftig påvirkning påhviler det grundejeren straks at afholde omkostninger til udbedring. Hvis målerbrøndens isolerende dæksel fjernes eller erstattes af andet dæksel kan vandmåler og installationen blive udsat for frostsprængning. Grundejeren skal afholde alle udgifter til udbedring af skader og ødelæggelser. Vandværket er berettiget til at afbryde vandforsyningen for grundejeres regning indtil udbedringen er foretaget.

Vandværket skal til en hver tid have uhindret adgang til vandmåleren i brønden. Låget til brønden skal derfor være synlig og der skal være uhindret adgang til målerbrønden. Hvis vandværket er nødsaget til at tørlægge eller frilægge adgang til målerbrønden skal grundejer betale i henhold til takstblad.  

Udformning af målerbrønden og anvisning til placering kan ses ved at trykke her. Grundejer er ansvarlig for at målerbrønden til enhver tid opfylder anvisningens krav. I modsat fald udbedrer vandværket for grundejers regning

Cookie

Denne hjemmeside bruger cookies (også fra 3. part) til at forbedre din brugeroplevelse til statistik, huske dine indstillinger, og trafikmåling. Du accepterer det ved at klikke videre på siden. Læs mere om vores brug af cookies, herunder samt hvordan du fravælger brug af cookies.

 Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies