VEDTÆGTER FOR GEVNINGE VANDVÆRK a.m.b.a.
Gældende fra 11. april 2012

 

 

§ 1 Navn og hjemsted
§ 2 Formål
§ 3 Medlemmer
§ 4 Medlemmernes rettigheder
§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
§ 6 Udtræden af selskabet
§ 7 Generalforsamling
§ 8 Stemmeret og afstemninger
§ 9 Bestyrelsen
§ 10 Tegningsret
§ 11 Regnskab
§ 12 Opløsning
§ 13 Ikrafttræden

 PDF fil med underskrevne vedtægter

 

 

§ 1, Navn og hjemsted

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gevninge Vandværk A.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune.

 

§ 2, Formål
 

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.
Tilbage til top

 

§ 3, Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejlig­heder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen. 

 

 

§ 4, Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad. 

 

 

§ 5, Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den indskudte kapital i selskabet.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

 

§ 6, Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selv­stændigt matrikelnum­mer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsynings­område.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer udtræder medlemmet af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue.


 

§ 7, Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 15. februar

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant(er)

8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.
 

§ 8, Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemme­beretti­ge­de er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberetti­gede.

 

§ 9, Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Bestyrelsen kan beslutte at levere vand til ejendomme, institutioner eller distributionsforeninger/selskaber, som ifølge deres natur eller ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlem. Sådanne købere vil mod betingelser fastsat af bestyrelsen kunne få leveret vand, såfremt bestyrelsen skønner, at vandværkets og ledningsnettets kapacitet tillader det.

Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativer, vedtægter og bestemmelser bortset fra § 5, Medlemmernes forpligtigelser og hæftelser i øvrigt.
 


 

§ 10, Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 11, Regnskab

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de  generalforsamlingsvalgte revisor(er), og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

 

 

§ 12, Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsynings­mulig­hederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8, Stemmeret og afstemninger, angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

 

§ 13, Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget/sidst ændret på generalforsamlingen den 11. april 2012.

De træder i kraft den 11. april 2012

Med virkning fra den 11.april 2012 overtages fra interessentskabet Gevninge Vandværk samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2011 hvorefter interessentskabet Gevninge Vandværk, stiftet den 6. februar 1939, er opløst.

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der den 30. marts 2011 og den 28. marts 2012 er valgt på generalforsamlingen i interessentskabet Gevninge vandværk, indtræder med virkning fra den 11. april 2012 i de tilsvarende funktioner i Gevninge Vandværk A.m.b.a.

 

Gevninge den 11. april 2012

 

Formand                                 Kasserer                               Sekretær

 

 


Leif O. Baandrup                   Preben Engbæk                     Erik Lauridsen

 

 

Bestyrelsesmedlem                                    Bestyrelsesmedlem

 

 


Finn Olander Eriksen                                       Jørgen Rasbo

Cookie

Denne hjemmeside bruger cookies (også fra 3. part) til at forbedre din brugeroplevelse til statistik, huske dine indstillinger, og trafikmåling. Du accepterer det ved at klikke videre på siden. Læs mere om vores brug af cookies, herunder samt hvordan du fravælger brug af cookies.

 Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies